Oeps, je lijkt een niet-ondersteunde browser te gebruiken...
Verouderde browsers kunnen uw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.

Algemene voorwaarden

Laatste bijwerking: 20-11-2020

1. De verkoper

Deze verkoopsvoorwaarden hebben betrekking tot het gebruik van de webshop van Nino Fashion BVBA. Nino Fashion BVBA is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0630.672.026. Het BTW nummer is BE 0630.672.026. Het ondernemingsadres is Centrumlaan 77/79, 9400 Ninove.

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van Nino Fashion BVBA wordt geplaatst (www.ninofashion.be).

De webshop Nino Fashion BVBA werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet gebruiken voor commerciële doeleinden.


2. De klant

Eenieder die een bestelling plaatst op de webshop van Nino Fashion BVBA wordt behandeld als een klant. Deze is een natuurlijk persoon en dient bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 over de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.


3. De bestelling

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. Alle producten die door Nino Fashion BVBA worden aangeboden zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. In geen geval kan Nino Fashion BVBA aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen van prijsaanpassingen, het niet leverbaar zijn van producten, drukfouten in prijzen, voorwaarden of beschrijvingen.

Het plaatsen van een bestelling via de webshop geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de webshop worden gepubliceerd. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden.

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de webshop en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen in geval van onduidelijkheid. 

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.ninofashion.be. Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden, zijnde handelaars, te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, kunnen tijdens de bestelling steeds hun bedrijfsgegevens achterlaten.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 9. 

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.


4. De betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten worden uitgedrukt in euro, inclusief btw 21%  en inclusief verzendkosten waarop BTW-tarieven ook van toepassing zijn.

  • De verzendkosten bedragen €5,00 indien de waarde van de bestelling lager is dan €49,95 inclusief BTW.
  • Deze kosten komen te vervallen indien de waarde van de bestelling groter is dan of gelijk aan €49,95 inclusief BTW.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact en kredietkaart.

Indien door u bestelde goederen niet binnen 7 werkdagen leverbaar zijn, dan verplicht Nino Fashion BVBA zich contact met u op te nemen via het door u opgegeven e-mailadres. Bij het niet kunnen leveren stort Nino Fashion BVBA het bedrag binnen 14 dagen terug op uw rekening.

Er kan ook worden betaald met vouchers (cadeaubonnen, kortingsbonnen, tegoedbonnen…). Indien via de webstore wordt betaald met een voucher waarvan het bedrag de te betalen prijs overschrijdt, is geen automatische terugbetaling mogelijk. 

De klant kan steeds contact opnemen met info@ninofashion.be om het verschilbedrag in de vorm van een nieuwe voucher te bekomen.


5. Bevestiging van de bestelling

Nadat het systeem voornoemde de betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.


6. Levering

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België op het door de klant opgegeven adres of door afhaling in onze winkel (Adres: Centrumlaan 77-79, 9400 Ninove).  Levering in andere landen gebeurt ofwel op het door de klant opgegeven adres. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn. 

Wanneer de klant kiest voor verzending naar een specifiek adres wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven met Bpost. Via de daarin vermelde link met trackingnummer kan de klant de verzending opvolgen.  De klant die kiest voor een afhaling op locatie ontvangt een mail als de bestelling klaar staat. Deze kan iedere werkdag (maandag tot en met vrijdag) opgehaald worden tussen 10u00 en 12u00.

De leveringstermijn gaat in na ontvangst van betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 10 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België, en minimaal 3 werkdagen en maximaal 30 dagen in andere landen. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.


7. Retour

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief gedurende 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Deze mededeling kan gebeuren door het formulier van herroeping in te vullen.

Nadien dient de consument de goederen (onder zijn verantwoordelijkheid ) terug te sturen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon. Voor de instructies om deze zending, dient de consument contact op te nemen met Nino Fashion BVBA, Centrumlaan 77/79, 9400 Ninove (info@ninofashion.be of 054 24 30 30). De kosten voor terugzending zijn voor de koper.

De consument kan de goederen ook zelf terug brengen naar Nino Fashion BVBA, Centrumlaan 77/79, 9400 Ninove (info@ninofashion.be of 054 24 30 30).

Binnen de 14 dagen na acceptatie van de terugname én na het ontvangen van de goederen zal Nino Fashion BVBA de betaalde sommen terugstorten.

Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Nino Fashion BVBA zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


8. Garantie

U geniet van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan gelijkvormigheid dat bestaat bij levering van uw artikel, op voorwaarde dat u het gebrek niet kende of niet verondersteld was te kennen bij het afsluiten van het contract en als dit gebrek zich voordoet binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de levering.

In dat geval mag U de herstelling of vervanging - en als geen van vernoemde oplossingen mogelijk is - hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen, conform de voorwaarden bepaald door de wet (art. 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Verwittig Nino Fashion BVBA : info@ninofashion.be of gsm. [uw nummer] dan schriftelijk, ten laatste binnen de 2 maand nadat u het gebrek heeft vastgesteld.

Als het gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 6 maand vanaf de levering dient Nino Fashion BVBA: info@ninofashion.be of 054 24 30 30 te bewijzen dat het gebrek niet bestond op het moment van de levering. Na de termijn van 2 jaar kan u geen herstelling of vervanging van uw artikel meer eisen, behoudens andersluidende vermelding elders in het door Nino Fashion BVBA: info@ninofashion.be of 054 24 30 30 gedane aanbod. Artikels die een normale levensduur hebben van minder dan 2 jaar of 6 maand, volgens de algemeen gekende gebruiken of de stand van de techniek (en rekening houdend met hun prijs), zijn slechts gewaarborgd voor hun normale levensduur. De wettelijke rechten die u heeft krachtens de Belgische wetgeving inzake de verkoop van consumptiegoederen, laat de garanties, elders beschreven in de catalogus, onverlet.

De garanties zijn niet van toepassing op/bij:

- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het geleverde (b.v. door waterschade, schokken val,...);

- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;

- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling of abnormaal gebruik of het gebruik van het product strijdig met de voorschriften van de fabrikant, dit zowel door uzelf als door een derde;

- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het artikel wordt gebruikt voor andere doeleinden dan datgene waarvoor het dient.

- Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.

- De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van Nino Fashion BVBA : info@ninofashion.be of 054 24 30 30. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste.

- De factuur of de leveringsbon vertegenwoordigt de waarborgstitel en moet door de klant bijgehouden worden en in origineel voorgelegd worden. De waarborg vangt aan op de datum van afhaling of levering.

- De waarborg is niet overdraagbaar. Zij kan dus niet toegepast worden indien het toestel van eigenaar verandert.


9. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen.

De uiteindelijke betaling van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de webshop.


10. Aansprakelijkheid voor gebruik van de webshop

De webshop van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.


11. Bescherming van de privacy

Zie onderdeel Privacyverklaring -  www.ninofashion.be/privacy/


12. Intellectuele eigendom

Zie onderdeel Privacyverklaring -  www.ninofashion.be/privacy/


13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Zie onderdeel Privacyverklaring -  www.ninofashion.be/privacy/